Alumni Body

Sr.No. Name Designation
1 Shri Balu Asaram Budhwant  Chairman
2 Miss Neeta Kishnrao Muktawar  Vice-Chairman
3 Shri Surykant Gunaji Sose  Secretary
4 Shri Bhagwat Bhagwanrao Bhise  Joint-Secretary
5 Shri Ashish Ashokrao Harkal Treasurer
6  Shri Ranjit Bhagwanrao Agale  Member
7  Shri Shankar Bapurao Sanap  Member
8  Shri Balaji Baburao Damuke  Member
9  Shri Sunil Bansi Ambhore  Member
10  Shri Chandrakant Babasaheb Chandajkar  Member
11  Shri Kapil  Sanjay  Ingole  Member